• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์           โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ผู้เรียนมีศักยภาพรอบด้าน เป็นผู้นำในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ภายใต้การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง           1. จัดการศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
           2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
           3. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำให้กับผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
           4. ส่งเสริมการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
           5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
           6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
           7. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา (Digital Technology)           1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม
           2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและอื่น ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
           3. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี (Global Citizen)
           4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มเปราะบางได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
           5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ
           6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
           7. สถานศึกษามีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางตามมาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากล
           8. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยสอดคล้องตามบริบทท้องถิ่น ทักษะในศตวรรษที่ 21 และตามมาตรฐานสากล
           9. ผู้บริหารมีการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภาคีเครือข่าย โดยใช้นวัตกรรมและแผนเป็นเครื่องมือ
           10.ผู้บริหารมีการบริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร