• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

ปรัชญา/คติพจน์/คำขวัญ           “ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต” ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก           ทำงานด้วยความอุตสาหะ วิริยะ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อส่วนรวม           ซื่อสัตย์ สามารถ สามัคคี ไมตรีจิต รับผิดชอบ