• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

อัลบัมทั้งหมด

TCAS66

การประกวดนวัตกรรมโครงการ Cap-Comer Stone

กิจกรรม iTECH Open House

รางวัลชนะเลิศวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

การแข่งขันตอบคำถามในหนังสือสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 26

โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ ปีที่ 9 สู่ความยั่งยืน

รับเกียรติบัตรสถานศึกษาปลอดภัย

รางวัลสถานศึกษา IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม

มอบเกียรติบัตรงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565

รับชุดท้องฟ้าจำลองเพื่อการเรียนรู้ระดับโรงเรียน

มอบทุนเสมอภาค (กสศ.)

การแข่งขัน E-Sports (ROV) ประจำปี 2565

มอบเกียรติบัตรและรางวัลนักเรียนด้านภาษาไทย

รับรางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปวิดีโอความคิดสร้างสรรค์

รางวัลระบบดูแลการช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ในระดับยอดเยี่ยมฯ

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมที่ได้รับรางวัลโรงเรียนอีโคสคูล (Eco School) ระดับต้น (ปี 2565-2568)

รับรางวัลส่งเสริมมาตรฐานอาสายุวกาชาด

การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 1/2565

การออกแนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัล "ครูดีเด่น"เนื่องในวันครู ประจำปี 2564

การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงโรคระบาดไวรัส COVID-19

การเดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับนางนงเยาว์ ชาประดิษฐ์

การมอบเกียรติบัตรและของรางวัลในการแข่งขันทักษะด้านคณิตศาสตร์ ประจำปี 2564

การมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิ พสวท.

การอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

กิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปี 2564

กิจกรรมอบรมการป้องกันแก้ปัญหาโรคเอดส์ให้กับนักเรียนเนื่องในวันเอดส์โลก

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมเข้ารับพระราชทานรางวัลสถาบันการศึกษาดีเด่น

การประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom meetings

สถานีโทรทัศน์ Thai PBS ถ่ายทำโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน

การลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางานฯ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันวชิราวุธ ประจำปี 2564

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ร่วมสืบสานประพณีลอยกระทง ประจำปี 2564

การฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ให้กับนักเรียนชั้น ม.1 และระดับชั้นอื่น ๆ (บางส่วน)

การมอบรางวัลเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวด/แข่งขัน

การประชุมผู้ปกครองและรับผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

การฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ให้กับนักเรียนชั้น ม.2-ม.4 และชั้นอื่น ๆ (บางส่วน)

การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5/2564

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับคุณกรรณิกา บุญประเสริฐ ที่ได้รับรางวัล Obec Award และรางวัลครูดีในดวงใจ

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาฯ ในภาคเรียนที่ 2/2564

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

การฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ให้นักเรียนชั้น ม.1 และระดับชั้นอื่น ๆ (บางส่วน)

การประเมินโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริปีที่ 9 สู่ความยั่งยืน จากมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ ว 9/64 และ ว 10/64 (PA) ในรูปแบบออนไลน์

การฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ให้นักเรียนชั้น ม.2-ม.4 และ ม.5-ม.6 (บางส่วน)

การฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ให้นักเรียนชั้น ม.5 และ ม.6

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ. ประพันธ์ รินพล เนื่องในโอกาสไปดำรงตำแหน่ง ผอ. สพป. เขต 3

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.ประนอม ไทยกรรณ์ เนื่องในโอกาสไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ. เจนภพ ยศบุญเรือง ในโอกาสไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม

งานพิธีมุทิตาจิตและอำลานักเรียน เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ เพื่อสร้างความสำเร็จในการทำงานและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำประโยชน์แก่ราชการ

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน "49 ปี เสริมงามวิทยาคม สร้างคนดี สู่วิถีใหม่"

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

โครงการอบรมส่งเสริมป้องกันเอดส์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยเรียน

ประชุมสามัญประจำเดือนและการอบรมโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (ศักยภาพการสอนของครู) ประจำปี 2564

มอบเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2564

การอบรมการจัดทำหลักสูตรจริยศึกษาบูรณาการ

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2564

การประเมินการนำเสนอสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564

พิธีเปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชัั้น ม.1-ม.3 ประจำปี 2564

การติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน 1/2564