• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

ประวัติโรงเรียน

           โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 134 หมู่ที่ 6 บ้านดอนแก้ว ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที 1-6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในระยะแรกได้เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 โดยเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ต่อมาได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอเสริมงาม เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2515 และเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) 
           ปี พ.ศ. 2516 ประชาชนบ้านดอนแก้วได้บริจาคที่ดินจำนวน 100 ไร่ 2 งาน ให้กรมสามัญศึกษาใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ และท่านเหล่านี้ได้บริจาคทรัพย์เพื่อสร้างอาคารชั่วคราวให้อีก 1 หลัง (ซึ่งยังคงใช้ประโยชน์ได้ทุกวันนี้) และได้ย้ายที่เรียนมาอยู่ในที่ปัจจุบัน และกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายสมควร แสนเมืองใจ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก
           ปี พ.ศ. 2519 กรมสามัญศึกษาได้ยุบโรงเรียนทุ่งงามและให้โอนทรัพย์สิน บุคลากร มารวมกับโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
           ปี พ.ศ. 2523 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายสมควร แสนเมืองใจ ครูใหญ่โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนวังเหนือวิทยา อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง และได้แต่งตั้งนายปกรณ์ โคตรบัญชา มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่และอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ในเวลาต่อมา
           ปี พ.ศ. 2526 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากรมสามัญศึกษาให้เข้าอยู่ในโครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท (มพช. 2 รุ่น 2)
           ปี พ.ศ. 2532 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายปกรณ์ โคตรบัญชา อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทะวิทยา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง และแต่งตั้งนายเกตุ เปี้ยอุตร อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเมืองปานวิทยา อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง มาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
           ปี พ.ศ. 2535 โรงเรียนเปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และได้ทำการประเมินโรงเรียนเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการ
           ปี พ.ศ. 2537 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายเกตุ เปี้ยอุตร ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวังเหนือวิทยา อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง และแต่งตั้งให้นายประยุทธ์ ฤทธิ์จิตเพียร อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเมืองปานวิทยา อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม และดำเนินตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ คือ อาคารกาญจนานุสรณ์
           ปี พ.ศ. 2539 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายประยุทธ์ ฤทธิ์จิตเพียร ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เมาะวิทยา อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และแต่งตั้งให้นายทวีเดช สัตย์ต่อชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนปงแสนทองวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
           ปี พ.ศ. 2542 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายทวีเดช สัตย์ต่อชาติ ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เมาะวิทยา อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และแต่งตั้งให้นายสกล ไหมสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม กระทำพิธีเปิดอาคารกาญจนานุสรณ์เป็นอาคารเรียนหลังที่ 3 
           ปี พ.ศ. 2544 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายสกล ไหมสาสน์ ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เมาะวิทยา อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และแต่งตั้งให้นางสาวศรีสมร พรหมศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาราชวิทยา อำเภองาว จังหวัดลำปาง มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
           ปี พ.ศ. 2550 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แต่งตั้งให้นางสาวศรีสมร พรหมศิลป์ ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง และแต่งตั้งให้นายมนัส ทาสุรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่พริกวิทยา อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
           ปี พ.ศ. 2554 นายบุญทวี วิทยาคุณ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
           ปี พ.ศ. 2556 นายมานัส นพคุณ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
           ปี พ.ศ. 2563 นายสุมล สัญญเดช ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

           ปี พ.ศ. 2566 – ปัจจุบัน นางธีรดา แก้วบุญปัน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม