• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

การขับเคลื่อนจริยธรรม

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Do’s and Don’ts พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม กิจกรรมการฝึกอบรมการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน