• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

รางวัลชนะเลิศวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

วันที่ 23 มกราคม 2566 นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ที่มีผลการประกวดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รางวัลชนะเลิศวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ โดยมี นายสุมล สัญญเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมรับมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ ณ สพม. ลำปาง ลำพูน