• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

มอบเกียรติบัตรแแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายสุมล สัญญเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม มอบหมายให้ นายวิชิต อินนันไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2565 
โดยมีรายการดังนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
       - กิจกรรมการแข่งขัน E-Sports (ROV) ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขากายภาพ ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
       - กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง
2. โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.ปลาย ได้รับรางวัลชมเชย
3. โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.ต้น ได้รับรางวัลเข้าร่วม
4. การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
       - ระดับชั้น ม.ปลาย ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีม สุดท้าย ได้รับรางวัลชมเชย
       - ระดับชั้น ม.ต้น ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีม สุดท้าย ได้รับรางวัลชมเชย
 5. การแข่งขันทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
       - ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 6 ทีม สุดท้าย ได้รับรางวัลชมเชย
6. กิจกรรมการแข่งขันทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
        - ได้รับรางวัลเข้าร่วม
7. กิจกรรมการแข่งขันการจัดตู้ปลาสวยงามเชิงนิเวศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
       - ได้รับรางวัลชมเชย
8. กิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลเข้าร่วม จำนวน 5 ทีม
9. กิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลเข้าร่วม จำนวน 5 ทีม

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1. กิจกรรมการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้าทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์
       - ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. กิจกรรมการแข่งขันแก้ปัญหาคณิตศาสตร์  ได้รับรางวัลชมเชย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
3. กิจกรรมการแข่งขัน เอแม็ท (A-Math) ประเภทเดี่ยว
       - ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงและเข้าร่วม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
       - ได้รับรางวัลเหรียญเงินและทองแดง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
4. กิจกรรมการแข่งขันคณิตคิดเร็ว ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
5. กิจกรรมการแข่งขัน ซูโดกุ
       - ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
       - ได้รับรางวัลเข้าร่วม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
6. กิจกรรมการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้าทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์
       - ได้รับรางวัลเข้าร่วม ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

31 ส.ค. 65 | รับชม : 214 ครั้ง