• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 2 0 2
ข้าราชการครู 21 22 43
พนักงานราชการ 0 0 0
อัตราจ้าง 2 2 4
ลูกจ้างประจำ 2 0 2
ลูกจ้างชั่วคราว 2 5 7
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 0 0
รวมเฉพาะครูผู้สอน 21 24 45
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 44 36 80
รวมทั้งหมด 44 36 80