• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 3 0 3
ข้าราชการครู 20 22 42
พนักงานราชการ 0 1 1
อัตราจ้าง 4 4 8
ลูกจ้างประจำ 2 0 2
ลูกจ้างชั่วคราว 2 6 8
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 0 0
รวมเฉพาะครูผู้สอน 22 27 49
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 46 40 86
รวมทั้งหมด 46 40 86