• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 2 1 3
ข้าราชการครู 23 26 49
พนักงานราชการ 0 1 1
อัตราจ้าง 3 5 8
ลูกจ้างประจำ 2 0 2
ลูกจ้างชั่วคราว 2 5 7
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 0 0
รวมเฉพาะครูผู้สอน 24 32 56
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 48 45 93
รวมทั้งหมด 48 45 93