• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 2 0 2
ข้าราชการครู 22 22 44
พนักงานราชการ 0 1 1
อัตราจ้าง 2 2 4
ลูกจ้างประจำ 2 0 2
ลูกจ้างชั่วคราว 2 5 7
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 0 0
รวมเฉพาะครูผู้สอน 22 25 47
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 46 37 83
รวมทั้งหมด 46 37 83