• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

แผนป้องกันการทุจริต

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


 

 รายงานการกํากับ ติดตาม การดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปีรอบ 6 เดือน


 

 รายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี