• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย(สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 8

????โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ที่นักเรียนได้รับรางวัล ดังนี้
1. รางวัลเหรียญทองแดง การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ได้แก่ นายพงศธร อินบุญส่ง
2. ได้เข้าร่วมนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ได้แก่ นายนรินทร์ เทพวงค์ และ นางสาวนัสธิชา แก้วยศ
โดยมีนายเอกชัย จันทร์ตา ครูชำนาญการพิเศษ เป็นครูที่ปรึกษา จากการประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย(สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 8 (TACs2022) The 8 Thai Astronomical conferrence (Student session) โดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ระหว่างวันที่ 24 -26 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่


27 มิ.ย. 65 | รับชม : 149 ครั้ง