• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมที่ได้รับรางวัลโรงเรียนอีโคสคูล (Eco School) ระดับต้น (ปี 2565-2568)

ขอแสดงความยินดี กับโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมที่ได้รับรางวัลโรงเรียนอีโคสคูล (Eco School) ระดับต้น (ปี 2565-2568) หลักสูตรจริยศึกษาบูรณาการ หน่วยสิ่งแวดล้อม จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรม ดังนี้ การทำฝายชะลอน้ำ การปลูกหญ้าแฝกธนาคารหญ้าแฝก การขยายเครือข่ายเยาวชนละอ่อนลุ่มน้ำแม่ต๋ำรักษ์น้ำ ร่วมกับ รร.อนุบาลเสริมงาม รร.ชุมชนบ้านมั่ว และ รร.บ้านทุ่งต๋ำ โดยมีนางสาวกรรณิกา บุญประเสริฐ, นายเอกชัย จันทร์ตา, นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยมงคล เป็นครูผู้รับผิดชอบดูแลโครงการนี้ 

 
1 มิ.ย. 65 | รับชม : 22 ครั้ง