• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
มัธยม 1 59 66 125 4
มัธยม 2 73 71 144 5
มัธยม 3 100 94 194 5
รวมมัธยมต้น 232 231 463 14
มัธยม 4 54 63 123 4
มัธยม 5 65 54 119 4
มัธยม 6 55 80 135 5
รวม ม.ปลาย 174 203 377 13
รวมทั้งหมด 406 434 840 27