• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

เข้าร่วมในกิจกรรม iTECH Open House เปิดบ้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วันที่ 27 มกราคม 2566 นายสุมล สัญญเดช พร้อมด้วยคณะครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นำนักเรียน เข้าร่วมในกิจกรรม iTECH Open House เปิดบ้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมโอฬารโรจน์ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 โดยมี ผศ.ศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน
การจัดงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนความรู้ และทักษะทางวิชาการให้แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ รวมถึงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนะแนวการศึกษาให้มีความเข้าใจในหลักสูตร ภารกิจ และกิจกรรมในด้านต่างๆ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านกิจกรรมฐานการเรียนรู้ทั้ง 6 ฐาน ดังนี้
1. ฐานการเรียนรู้ วิศวกรรมซอฟแวร์
2. ฐานการเรียนรู้ เทคโนโลยีโยธา
3. ฐานการเรียนรู้ อุตสาหกรรมศิลป์
4. ฐานการเรียนรู้ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
5.ฐานการเรียนรู้ วิศวกรรไฟฟ้าอุตสาหกรรม
6. ฐานการเรียนรู้ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

30 ม.ค. 66 | รับชม : 45 ครั้ง